ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ (VISION) ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

 

                การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว การศึกษาเป็นเลิศ เปิดโลกเทคโนโลยี พร้อมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษ

 

พันธกิจ (MISSION)

                1. จัดให้มีการก่อสร้างและการบำรุงรักษาทางบก และทางน้ำ/โครงสร้างพื้นฐาน

                2. ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคน

                3. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนโดยยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                4. ส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

                5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                6.กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูล

 

จุดมุ่งหมาย (Goals) เพื่อการพัฒนา

                1. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

                2. มีแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ที่เพียงพอ

                3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ

                4.ให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากขึ้น

                5. ป้องกันการบุกรุกแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

                6. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

                7. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

                8. ประชาชนมีสุขภาพดีปลอดสารเคมี และสารพิษ

 

เอกสารประกอบ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,698

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.