ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ  

ด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

 

1. อาชีพประชาชน

รับราชการและราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่นทำนา  เลี้ยงสัตว์  และรับจ้างหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะประกอบอาชีพเสริมเป็นบางกลุ่ม  เช่นทอผ้า จักสาน ทำขนม บล็อกดินซีเมนต์ ศูนย์สาธิตและโรงงานอัดเม็ดอินทรีย์  เป็นต้น

 

2. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

                - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  (ขนาดเล็ก)                          จำนวน   2  แห่ง

                - โรงสีขนาดเล็ก (ตามหมู่บ้าน)                            จำนวน  70  แห่ง

 

อาชีพและจำนวนผู้ประกอบอาชีพ

ตาราง  แสดงครัวเรือนและจำนวนแรงงานทีผู้ประกอบอาชีพ

 

 

สรุป  เกี่ยวกับอาชีพของประชากรในตำบลโคกยาง

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ  74  ของครัวเรือนทั้งหมด   มีการรับจ้าง

คิดเป็นร้อยละ  18  นอกฤดูการทำนา  จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ที่อื่น และรับจ้างทั่วไปในพื้นที่  อาชีพค้าขายคิดเป็นร้อยละ 6  รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 2

 

3. รายได้ของประชากรในตำบลโคกยาง

ตารางแสดง รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี

 

 

สรุปเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย

                เกษตรกรตำบลโคกยางส่วนใหญ่มีรายได้จากการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  การปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว  และการเลี้ยงโค  กระบือ  เป็นสัตว์เศรษฐกิจของเกษตรกร  นอกจากนี้เกษตรกรบางครัวเรือน  ได้ใช้เวลาหลังจากการทำนา ทำการปลูกหม่อน-เลี้ยงไหม  และทอผ้าตลอดจนรับจ้างนอกภาคเกษตรเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง

1. แรงงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน

                 - วัยแรงงานเกษตรกรอายุตั้งแต่ 1860  ปี  จำนวน  5,558  คน  เฉลี่ย 2.8 คน/ครัวเรือน

                 - แรงงานที่เป็นรับจ้าง 1.5 คน/ครัวเรือน

 

                                ตารางแสดง รายการจ่าย ค่าจ้าง ของภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรในแต่ละวัน

 

 

4.แหล่งเงินทุนและภาวะหนี้สิน

แหล่งเงินทุนของเกษตรกรส่วนใหญ่ของตำบลโคกยางปัจจุบัจเกษตรกรมีทางเลือกใช้สินเชื่อได้หลายสถาบัน ดังนี้

                                ตารางแสดง แหล่งเงินทุน และภาวะหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน

 

 

5. กองทุนและผลการดำเนินงาน

ตาราง แสดงที่มาของกองทุน ผลการดำเนินการ

 

 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก  กรมส่งเสริมการเกษตรในรูปของปัจจัยการผลิต

 

6. การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

ตาราง แสดงการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร

 

 

สรุป  เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการใช้แรงสัตว์ในการไถนา  โดยเปลี่ยนเป็นการใช้เครื่องจักร

แทน  ได้แก่  การใช้รถไถเดินตามแทน มีการจ้างทางภาคการเกษตรมากขึ้น  ได้แก่  การจ้างไถนา  การจ้างการปักดำ  การจ้างหว่าน  การนวด/ขน  ซึ่งเป็นผลทำให้ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรสูงขึ้น

 

7. ต้นทุนการผลิตพืช และสัตว์

ตาราง แสดงต้นทุนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลโคกยาง

 

 

ตาราง แสดงต้นทุนการเลี้ยงสัตว์คิดเฉลี่ย/ ตัว ในพื้นที่ตำบลโคกยาง

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,608

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.