ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     สภาพทางสังคม 

สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม  

ด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

 

1. เขตปกครอง

                - หมู่บ้าน  รวม  18  หมู่บ้าน

                - ประชากร  รวม  14,166  คน  (ชาย  7,019  คน,  หญิง  7,147 คน)

                - ครัวเรือน  รวม  3,420  ครัวเรือน

                - ความหนาแน่นเฉลี่ย  167  คน/ตารางกิโลเมตร

 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวนประชากร/ครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านของตำบลโคกยางโดยแยกได้  ดังนี้

 

 

(ที่มา  ทะเบียนราษฎร์อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

 

2. องค์กรชุมชน

                - กลุ่มเยาชนและกลุ่มสตรี                              จำนวน  18  หมู่บ้าน

                - สมาชิก อปพร.                                              จำนวน  18  หมู่บ้าน

                - กลุ่มแม่บ้านเกษตร                                        จำนวน  18  หมู่บ้าน

                - กลุ่มศูนย์สาธิตการตลาด                                จำนวน  18  หมู่บ้าน

                - ร้านค้าชุมชนลานตลาด                                   จำนวน    1  แห่ง

                - กลุ่มทอผ้า                                                       จำนวน    1  กลุ่ม

                - กลุ่มปลูกไหม, เลี้ยงไหม                               จำนวน    1  กลุ่ม

                - กลุ่มเกษตรอินทรีย์                                         จำนวน    1  กลุ่ม

                - กองทุน กข.คจ.                                               จำนวน  18  หมู่บ้าน

                - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                            จำนวน  18  หมู่บ้าน

                - กองทุนเงินล้านหมู่บ้าน                                  จำนวน  18  หมู่บ้าน

                - กองทุนเงินแสนหมู่บ้าน                                 จำนวน  18  หมู่บ้าน

                - กลุ่มเลี้ยงสุกร                                                  จำนวน    3  กลุ่ม

                - กลุ่มผลิตขนม                                                  จำนวน    2  กลุ่ม

                - กลุ่มน้ำยาล้างจาน                                            จำนวน    1  กลุ่ม

                - กลุ่มวัสดุก่อสร้าง                                              จำนวน    1  กลุ่ม

                - กลุ่มผลิตน้ำพริก                                               จำนวน    1   กลุ่ม

                - กลุ่มโค กระบือ                                                 จำนวน    3   กลุ่ม

                - กลุ่มเลี้ยงปลา                                                    จำนวน    2   กลุ่ม

                - กลุ่มแอโรบิค                                                     จำนวน  18   กลุ่ม

                - กลุ่มเย็บผ้า                                                        จำนวน    1  กลุ่ม

                - กลุ่มอาชีพอื่นๆ                                                 จำนวน  18  หมู่บ้าน             

 

3. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด / สำนักสงฆ์    จำนวน  11  แห่ง

1. วัดอมรินทราวารี  หมู่  3

2. วัดโคกทมบรมจินดา  หมู่ 9

3. วัดคฤภูมิกาวาส     หมู่ 10

4. วัดป่าเทียนชัย    หมู่ 11

5. สำนักสงฆ์โคกละเวีย  หมู่  7

6. สำนักสงฆ์จรูกแขวะ  หมู่ 8

7. วัดบ้านดัดสันตูจ   หมู่ 12

8. สำนักสงฆ์สวายซอ  หมู่  13

9. สำนักสงฆ์โคกละลอก  หมู่ 17

10.สำนักสงฆ์สุสานธรรมโคกทม หมู่ 9

11.สำนักสงฆ์สามราษฎรบำรุงธรรม หมู่ 5

หมายเหตุ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

 

      4. การสาธารณสุข

                - สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน  2  แห่ง

1. สถานีอนามัยตำบลโคกยาง              (หมู่ 3)

2.สถานีอนามัยบ้านกะดาด  (หมู่ 10)

 

      5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                - สถานีตำรวจ        จำนวน  1  แห่ง  (สภ.ต.ทมอ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกยาง)

                  ขนบธรรมเนียมประเพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความเชื่อ  ความคิดประชาชนโคกยางส่วนใหญ่ใช้ภาษาเขมร(ภาษาท้องถิ่น)

                - ประเพณีสงกรานต์  (รำตรุด)

                - ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

                - วันสาร์ทไทย (โดนตา)

                - ประเพณีลอยกระทง

 

      6. แหล่งท่องเที่ยว

                แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางที่เป็นธรรมชาติโบราณสถาน  ประวัติศาสตร์   กำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

 

      7. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                - การใช้ / ปลูกพืชสมุนไพร

                - การจักสาน

                - การเลี้ยงไหมและทอผ้า

                - การทำการเกษตรอินทรีย์

 

8.การศึกษา  (สรุป)

                - โรงเรียนจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-2                   จำนวน  3  แห่ง 

                - โรงเรียนจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 1-3                   จำนวน  4  แห่ง

                - โรงเรียนจัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3-4                   จำนวน     1 แห่ง

                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                            จำนวน  4  แห่ง

                - ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                              จำนวน  12  แห่ง

                - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                              จำนวน  1  แห่ง

 

ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,792

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.