ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     งบประมาณ 

งบประมาณ
งบประมาณ  

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง

 

        (1.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

- มาตรา 78 กำหนดใหัรัฐจะต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและการตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง

- มาตรา 284  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ

 

        (2.) พระราชบัญญติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542

1 มาตรา  30 (1) ให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะที่รัฐดำเนินการอยู่ในวันที่พระราชบัญญติใช้บังคับแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา  30 (4) กำหนดการจัดสรรหรือภาษีอากร เงินอุดหนุนและรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในปี 2550 ของรายได้รัฐบาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งที่มาของรายได้ในการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการ ตามงาน/กิจกรรมที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้

 

รายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางปีงบประมาณ 2554 (รับจริง) รวม  33,944,703.89  บาท  แยกเป็น

-  รายได้ที่องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดหาเอง             จำนวน    910,465.41   บาท

-  รายได้จากภาษีท้องถิ่นที่รัฐบาลจัดเก็บ            จำนวน   8,220,715.09  บาท

-  ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดสรรให้                    จำนวน   9,258,461.59  บาท

-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                    จำนวน  15,555,061.80  บาท

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถจัดหารายได้เองเพียงพอสำหรับจ่ายประจำแล้วนับว่ามีศักยภาพทางการคลังที่ดีและทำรายได้ส่วนที่เป็นภาษีอากรและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องงถิ่นและจัดบริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นอื่นได้อย่างเต็มที่

 

       เครื่องมือ/ อุปกรณ์ต่าง ๆ

                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อดำเนินการตามพันธกิจหรือภารกิจต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการพัฒนาท้องถิ่นในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยางในปัจจุบัน  จะมีเครื่องมือ / อุปกรณ์ ค่อนข้างไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม เช่น  รถบรรทุกน้ำ  รถดับเพลิง    ตลอดจนบุคลากรที่มีความรู้  ความชำนาญและเป็นวิชาชีพเป็นต้น

 

งานพัสดุ
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2566
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 2930 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566
งานภาษีและใบอนุญาต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.4.45
คุณเข้าชมลำดับที่ 875,859

ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
งบประมาณ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.