ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อระบายน้ำท่วมขัง บ้านโคกวัด หมู่ที่ 14 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.เพื่อระบายน้ำท่วมขัง บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 15 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ 1513 สุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องบันทึกหน่วยน้ำประปา โทรศัพท์มือถือพร้อมเครื่องปฏิบัติการ) จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อดำเนินการขุด - ถมดินถนนขาด บ้านสระ หมู่ที่ 18 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อดำเนินการขุด - ถมดินถนนขาด บ้านละลม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารงานประปาและโปรแกรมจดหน่วยน้ำ บน smart phone (โปรแกรมระบบประปาเงิน prapa on mobile พร้อมปริ้นเตอร์โมบาย) จำนวน 1 เครื่องเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมหลังคา ซ่อมฝ้าและติดตั้งครอบกันนกเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) สำหรับโรงเรียนบ้านจรูกแขวะเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) สำหรับโรงเรียนบ้านโคกทมเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) สำหรับโรงเรียนบ้านสวายซอเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) สำหรับโรงเรียนบ้านโคลดเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) สำหรับโรงเรียนบ้านกะดาดเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) สำหรับโรงเรียนอมรินทราวารีเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) สำหรับโรงเรียนบ้านจบกเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 1รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบสูบน้ำบาดาลใต้พื้นดิน ประปาบาดาล บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 1 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงฟ้อนรำ ตามโครงการเทศกาลวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (260 ปี เมืองสุรินทร์)เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งขบวนนางรำ ตามโครงการเทศกาลวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (260 ปี เมืองสุรินทร์)เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการเปิดอ่าน
     ประกาศผูัชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลโคกยาง (ฝึกอบรมการทำสบู่สมุนไพรตะไคร้หอม การทำยาสีฟันสมุนไพร การทำแชมพูสมุนไพร และการทำครีมนวดผมสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๙ รายการเปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,707

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.