ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     ประกาศราคากลาง และผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง และผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง และผู้ชนะการเสนอราคา  
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด บ้านกะดาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบ้านนางจุรี คิดดีจริง-บ้านนายพนมไพร ฉายแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบ้านนางจุรี คิดดีจริง-บ้านนายพนมไพร ฉายแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบ้านนางจุรี คิดดีจริง-บ้านนายพนมไพร ฉายแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (หน้าบ้านนางนำ เสาประโคน เชื่อมบ้านปันรัว) บ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านนางเสียน นาคาธร หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ - หมู่ที่ ๖ บ้านโคลด) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (รอบป่าทำเล กบาลโค) บ้านสระ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (จากบ้านนายนิเวศน์ บุญเสร็จ - สามแยกคลองอีสานเขียว) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางเปย อยู่เกษม - บ้านนางสาวอรุโณทัย เหมาเหมาะดี) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (รอบป่าทำเล กบาลโค) บ้านสระ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑ จากสะพาน-สามแยกโคกก๊วล บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายบ้านนางเสียน นาคาธร หมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ - หมู่ที่ ๖ บ้านโคลด) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (หน้าบ้านนางนำ เสาประโคน เชื่อมบ้านปันรัว) บ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางยินดี น่าชม หมู่ที่ ๑๘ บ้านสระ - วัดสิริราษฎ์บำรุง หมู่ที่ ๑๒ บ้านดัดสันตูจ) บ้านสระ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงาน อบต.โคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (จากบ้านนายนิเวศน์ บุญเสร็จ - สามแยกคลองอีสานเขียว) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางเปย อยู่เกษม - บ้านนางสาวอรุโณทัย เหมาเหมาะดี) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางเปย อยู่เกษม - บ้านนางสาวอรุโณทัย เหมาเหมาะดี) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (เส้นบ้านโคลด หมู่ที่ ๖ - บ้านลำพุก ตำบลตาเบา) บ้านโคลด หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสุพิน อาศัยเมือง - บ้านนายเคียน ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่ดินนางรัตนาวลี ภาคตอน - บ้านนายชาตรี โกรธกล้า) บ้านดัดสันตูจ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (เส้นบ้านโคลด หมู่ที่ ๖ - บ้านลำพุก ตำบลตาเบา) บ้านโคลด หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางเปย อยู่เกษม - บ้านนางสาวอรุโณทัย เหมาเหมาะดี) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงาน อบต.โคกยาง ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสุพิน อาศัยเมือง - บ้านนายเคียน ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่ดินนางรัตนาวลี ภาคตอน - บ้านนายชาตรี โกรธกล้า) บ้านดัดสันตูจ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางยินดี น่าชม หมู่ที่ ๑๘ บ้านสระ - วัดสิริราษฎ์บำรุง หมู่ที่ ๑๒ บ้านดัดสันตูจ) บ้านสระ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (เส้นบ้านโคลด หมู่ที่ ๖ - บ้านลำพุก ตำบลตาเบา) บ้านโคลด หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (เส้นบ้านโคลด หมู่ที่ ๖ - บ้านลำพุก ตำบลตาเบา) บ้านโคลด หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการปรับระดับผิวทางคอนกรีต CONCRETE (งาน Overlay) (ถนนสายหน้าศาลากลางหมู่บ้านหลังเก่า) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับระดับผิวทางคอนกรีต CONCRETE (งาน Overlay) (ถนนสายหน้าศาลากลางหมู่บ้านหลังเก่า) หมู่ที่ ๑๕ บ้านโคกเพชร ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (เส้นเชื่อมต่อระหวางหนองเนิกเหียรกับหนองรดยา) บ้านผักหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมพงษ์ สมปาง-บ้านนายเปรียบ เมินดี) บ้านสวายซอ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสนธยา เพ้งแจ่ม) บ้านใหม่ หมู่ 2 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปรีชา ดีพาชู) บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประทีป ดีพาชู) บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสุภา หนองดี-หนองน้ำโคกละลอก) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ 17 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทิศใต้บ้านนายปรีชา ชุ่มสูงเนิน-บ้านนางพอก เปรียบยิ่ง) บ้่านจบก หมู่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (จากสามแยกนานายพินิจ แย้มชุ-นานางงาม ใจงาม) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประถม ผลพูนสุข-ถนนวัดคฤหภูมิกาวาส) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ 11 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสุพิน อาศัยเมือง-บ้านนายเคียน ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ 3 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้บ้านนายปรีชา ชุ่มสูงเนิน-บ้านนางพอก เปรียบยิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านจบก ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส (Box Cuivert) จุดที่ 1 บริเวณลำธาร ถนนไปหนองคูณ บ้านกะดาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ไปโคกปราสาท หมู่ที่ 4 บ้านอังกัญโพธิ์ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (เส้นเชื่อมต่อระหว่างหนองเนิกเหียรกับหนองรดยา) บ้านผักหว้า หมุ่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายสมพงษ์ สมปาง-บ้านนายเปรียบ เมินดี) บ้านสวายซอ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสนธยา เพ็งแจ่ม) บ้านใหม่ ม.2 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายปรีชา ดีพาชู) บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประทีป ดีพาชู) บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสุภา หนองดี-หนองน้ำโคกละลอก) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ 17 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทิศใต้บ้านนายปรีชา ชุ่มสูงเนิน -บ้านนางพอก เปรียบยิ่ง) บ้านจบก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (จากสามแยกนานายพินิจ แย้มชู-นานางงาม ใจงาม) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายประถม ผลพูนสุข-ถนนวัดคฤหภูมิกาวาส) บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 11 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านางสุพิน อาศัยเมือง-บ้านนายเคียน ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ 3 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้บ้่านนายปรีชา ชุ่มสูงเนิน-บ้านนางพอก เปรียบยิ่ง หมู่ที่ 5 บ้านจบก ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส (Box cuivert) จุดที่ 1 บริเวณลำธารถนนไปหนองคูณ บ้านกะดาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก(จากสามแยกนานายชอบ คล้ายเภท-หน้าวัดป่าเทียนชัย) บ้านสี่เหลี่ยม ม.๑๑ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายนานายทวาร พูดเพราะ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบป่าชุมชนโคกเจ็น-หนองเสม็ด ทางทิศใต้) บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (จากนานายอวบ แก้วเรือง – นานายสำรวน หมายชอบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบทำนบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายเลียบคลองลำห้วยตราด) บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ข้างวัดสิริราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 12 ด้านทิศตะวันออก – คุ้มลำพุก หมู่ที่ 18) บ้านดัดสันตูจ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบป่าชุมชนโคกเจ็น-หนองเสม็ด ทางทิศใต้) บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายนานายทวาร พูดเพราะ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก(จากสามแยกนานายชอบ คล้ายเภท-หน้าวัดป่าเทียนชัย) บ้านสี่เหลี่ยม ม.11เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.(ซอยบ้านนางละมุน ดีพาชู) บ้านใหม่ ม.2 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบทำนบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (จากนานายอวบ แก้วเรือง – นานายสำรวน หมายชอบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร (ถนนรอบทำเลหนองเวง – กระท่อมตาโพย รสพูน) บ้านสระ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน“โคกยางโมเดล” บริเวณหนองละเบิกสาธารณประโยชน์ บ้านกะดาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายบ้านโคกละลอก เชื่อมบ้านตังกอ ตำบลบ้านไทร) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร (ถนนรอบทำเลหนองเวง – กระท่อมตาโพย รสพูน) บ้านสระ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน“โคกยางโมเดล” บริเวณหนองละเบิกสาธารณประโยชน์ บ้านกะดาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายหนองสวาย) บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายหนองสวาย) บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโพธิ์สาธารณประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายบ้านโคกละลอก เชื่อมบ้านตังกอ ตำบลบ้านไทร) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสรรเพชร ระบือนาม) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) คุ้มกรัญแอ (ซอยบ้านนายอดุลย์ ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสรรเพชร ระบือนาม) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) คุ้มกรัญแอ (ซอยบ้านนายอดุลย์ ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยตาโบง) บ้านโคลด ม.๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (งาน Overlay) (ซอยบ้านนายชิด ใจกล้า) บ้านโคลด ม.6เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสวน งามเลิศ) บ้านโคกละลอก ม.17เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (งาน Overlay) (ซอยบ้านนายชิด ใจกล้า) บ้านโคลด ม.6เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสวน งามเลิศ) บ้านโคกละลอก ม.17เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยตาโบง) บ้านโคลด ม.6เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสนธยา เพ็งแจ่ม) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางเทียน อินทร์แป้น) บ้านผักหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้างสระน้ำเดชอุดม บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสนธยา เพ็งแจ่ม) บ้านใหม่ ม.2เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางเทียน อินทร์แป้น) บ้านผักหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบทำนบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้างสระน้ำเดชอุดม บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (สายบ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ 4 - บ้านโคกบุ หมู่ที่ 5 ตำบลทมอ) บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีปรกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (สายจากบ้านนางจิตรา ทรงฉลาด - โค้งนายเบิ้ง งวงกระโทก) (ช่วงที่ 2) บ้านจบก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีปรกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีปรกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,687

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.