อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
สำนักปลัด
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     ประกาศราคากลาง และผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศราคากลาง และผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง และผู้ชนะการเสนอราคา  
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะดาด หมู่ที่ 10 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก(จากสามแยกนานายชอบ คล้ายเภท-หน้าวัดป่าเทียนชัย) บ้านสี่เหลี่ยม ม.๑๑ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายนานายทวาร พูดเพราะ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบป่าชุมชนโคกเจ็น-หนองเสม็ด ทางทิศใต้) บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (จากนานายอวบ แก้วเรือง – นานายสำรวน หมายชอบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบทำนบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายเลียบคลองลำห้วยตราด) บ้านโคกยาง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ข้างวัดสิริราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 12 ด้านทิศตะวันออก – คุ้มลำพุก หมู่ที่ 18) บ้านดัดสันตูจ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบป่าชุมชนโคกเจ็น-หนองเสม็ด ทางทิศใต้) บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายนานายทวาร พูดเพราะ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก(จากสามแยกนานายชอบ คล้ายเภท-หน้าวัดป่าเทียนชัย) บ้านสี่เหลี่ยม ม.11เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.(ซอยบ้านนางละมุน ดีพาชู) บ้านใหม่ ม.2 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบทำนบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร (จากนานายอวบ แก้วเรือง – นานายสำรวน หมายชอบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร (ถนนรอบทำเลหนองเวง – กระท่อมตาโพย รสพูน) บ้านสระ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน“โคกยางโมเดล” บริเวณหนองละเบิกสาธารณประโยชน์ บ้านกะดาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายบ้านโคกละลอก เชื่อมบ้านตังกอ ตำบลบ้านไทร) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกเพื่อการเกษตร (ถนนรอบทำเลหนองเวง – กระท่อมตาโพย รสพูน) บ้านสระ หมู่ที่ ๑๘ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน“โคกยางโมเดล” บริเวณหนองละเบิกสาธารณประโยชน์ บ้านกะดาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายหนองสวาย) บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (สายหนองสวาย) บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโพธิ์สาธารณประโยชน์ บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเพื่อการเกษตร (สายบ้านโคกละลอก เชื่อมบ้านตังกอ ตำบลบ้านไทร) บ้านโคกละลอก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสรรเพชร ระบือนาม) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) คุ้มกรัญแอ (ซอยบ้านนายอดุลย์ ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสรรเพชร ระบือนาม) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๕ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) คุ้มกรัญแอ (ซอยบ้านนายอดุลย์ ดีพาชู) บ้านละลม หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยตาโบง) บ้านโคลด ม.๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (งาน Overlay) (ซอยบ้านนายชิด ใจกล้า) บ้านโคลด ม.6เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสวน งามเลิศ) บ้านโคกละลอก ม.17เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับคอนกรีตเสริมเหล็ก (งาน Overlay) (ซอยบ้านนายชิด ใจกล้า) บ้านโคลด ม.6เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสวน งามเลิศ) บ้านโคกละลอก ม.17เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก (ซอยตาโบง) บ้านโคลด ม.6เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนายสนธยา เพ็งแจ่ม) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางเทียน อินทร์แป้น) บ้านผักหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องประกาศผู้ชนะการการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้างสระน้ำเดชอุดม บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายสนธยา เพ็งแจ่ม) บ้านใหม่ ม.2เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ซอยบ้านนางเทียน อินทร์แป้น) บ้านผักหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (ถนนรอบทำนบ) บ้านโคกทม หมู่ที่ ๑๖ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ข้างสระน้ำเดชอุดม บ้านโคกทม หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (สายบ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ 4 - บ้านโคกบุ หมู่ที่ 5 ตำบลทมอ) บ้านอังกัญโพธิ์ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีปรกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (สายจากบ้านนางจิตรา ทรงฉลาด - โค้งนายเบิ้ง งวงกระโทก) (ช่วงที่ 2) บ้านจบก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีปรกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
     ประกาศ อบต.โคกยาง เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีปรกกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เปิดอ่าน
งานพัสดุ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
งานภาษีและใบอนุญาต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.99.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 828,618

ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
งบประมาณ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı