ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ทำเนียบบุคลากร
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สำนักปลัด
กิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
งานการเงินและบัญชี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
การให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เฟสบุ๊ค อบต.


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
วิสัยทัศน์
ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
ด้านเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ฯ
กฎหมายหมายเกี่ยวข้อง
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
สำนักปลัด
อบต.โคกยาง จัดกิจกรรม Big Cleaning day
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กิจการสภา
ประกาศต่างๆ
รายงานการประชุมสภา
หนังสือที่เกี่ยวข้องกิจการสภา
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้มีส่วนรวม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยง
การมีส่วนของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
งานการเงินและบัญชี
รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง รายเดือน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการใช้จ่ายเงิน
รายงานสถิติการคลัง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA ประจำปี 2564
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประมวลจริยธรรม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
กระดานสนทนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
เฟสบุ๊ค อบต.
เมนูทางขวา
การใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการชำระภาษี
จดหมายข่าว
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.1รายเดือน
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.)
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ประกาศราคากลาง และผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลการติดต่อ อบต.โคกยาง
Social Network
ข้อมูลจำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือนแยกแต่ละหมู่บ้าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ้ำในพื้นที่
การใช้จ่ายเงินสะสม
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษา (ศพด.) 2561-2565
report_SAR 2565 จากระบบของศพด.
SAR ของทุกศพด.
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้-เศรษฐกิจพอเพียง
กู้ชีพ กู้ภัย สายด่วน 1669
ศูนย์ อปพร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ อบต.โคกยาง
ศูนย์ดำรงธรรม อบต.โคกยาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.โคกยาง
ประชาสัมพันธ์การส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
INFO
e-Lass
e-Plan
โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบตรวจสอบสิทธิ สปสช.
รายชื่อส่วนราชการจัดทำคู่มือกลางให้ อปท.
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
สถานีตำรวจภูธรทมอ
โรงเรียนอมรินทราวารี
โรงเรียนบ้านจบก
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ
โรงเรียนโคกยางวิทยา
โรงเรียนบ้านโคกทม
โรงเรียนบ้านกะดาด
โรงเรียนบ้านสวายซอ
โรงเรียนบ้านโคลด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกยาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกะดาด
โรงเรียนอมรินทราวารี
ฐานข้อมูลเว็บไซต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศ อปท.เพื่อการเรียนรู้
กรมส่งเสริมการปกครอง
จังหวัดสุรินทร์
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
ระบบบันทึกบัญชี Laas
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
ม.รามคำแหงสุรินทร์
ม.ราชภัฎสุรินทร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 34 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 3 ตุลาคม 2566
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 35.175.191.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,142,942

งานภาษีและใบอนุญาต
งานพัสดุ
ติดต่อ อบต.โคกยาง
ข้อมูลประชากร
แผนอัตรากำลัง
แผนการดำเนินงาน
LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์การเรียนรู้
หน่วย อปภร.
การกำจัดสิ่งปฏิกูล
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลการเลือกตั้ง
หน่วยงานราชการ
ฐานข้อมูล
งบประมาณ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
สายตรงผู้บริหาร
อบต.ในเครือข่าย

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง
หมู่ที่ 7 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
Tel : 044-069717   Fax : 044-069717
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.